[RH] KITA SATU DENGAN SIDANG YANG DI SORGA

autumn valeys Copy

Satu tubuh dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4:4-6

[AkhirZaman.org] Setiap anggota gereja perlu merasakan kuasa Allah yang menobatkan terhadap hati dan pikiran; kemudian barulah dialami perkembangan kerohanian. Kristus mempunyai cukup kasih karunia bagi setiap orang yang percaya untuk membuat dia seorang anak Allah. Malaikat-malaikat sedang bekerja demi umat Allah, agar setan tidak mencapai kemenangan atas mereka. . . Barangsiapa yang datang kepada Tuhan dengan kepercayaan yang sederhana akan belajar bagaimana meninggikan Juruselamat di hadapan manusia. Kekristenan yang praktis adalah pernyataan dalam perkataan dan perbuatan menurut kehendak Allah. . . .

Pada masa kini, suatu pekerjaan istimewa akan dilakukan untuk setiap anggota gereja. Dengan Alkitab di tanganmu, engkau harus mengajarkan Kitab Suci dengan tekad yang bulat untuk mengetahui perkataan Kristus. “Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci”, kata Kristus, “sebab kamu menyangka bahwa olehNya kamu mempunyai hidup yang kekal: tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku” (Yoh 5:39). . . .

Yang mengaku pengikut Kristus harus mengalahkan setiap sifat mementingkan diri sendiri. Dengan berbuat baik ia harus rnembentuk teladan yang tepat, dan menyaksikan dalam kehidupannya tabiat Kristus, dan kasih sayang yang tidak mementingkan diri bagi umat manusia. Dalam pekerjaan rahmat, kasih dan simpati, dengan menunjukkan kebaikan di sebelah kanan dan kiri, ia harus kembali melakukan pekerjaan Kristus. Kristus datang ke burni untuk memberi kepada manusia teladan tabiat yang sempurna yang harus dicapai semua orang, yang akan disarnbut di sorga semawi yang akan datang. la mendapati kesenanganNya dalam melakukan tugas tanpa mengenal lelah demi kebaikan mamlsia. Tujuan-Nya datang ke dunia kita adalah untuk meninggalkan teladan bagaimana supaya tabiat manusia layak kuntuk masyarakat sorga.

Roh Kudus tidak mernbiarkan anggota gereja untuk mernparkembangkan tabiat yang tidak balk. la menuntut supaya setiap orang, pria dan wanita wajib menjadi anak terang, suatu pengaruh untuk memperoleh pernbenaran, suatu teladan hidup seperti Kristus. lnilah cara Allah untuk menolong gereja. Setan sedang bekerja dengan setiap cara untuk menghalangi rnaksud Allah, dan Allah rindu supaya orang yang mengaku umatNya tidak berbuat salah, tetapi supaya setiap langkah boleh menjadi langkah yang tepat. Kepala gereja di dunia ini menuntut anggota-anggota gereja supaya menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Allah dalam penurutan yang rela. Allah telah menyatukan perwakilan-perwakilan gereja dunia ini dengan gereja yang di sorga.-Naskah 141, 19 Juni 1907 “Kata-kata Buat Anggota-anggota Sidang.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *